ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D/1-3ดาว) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ณ จังหวัดอุทัยธานี

11 เมษายน 2561 /

12:34 น.

โครงการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

11 เมษายน 2561 /

12:13 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D/1-3ดาว) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

11 เมษายน 2561 /

12:04 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D/1-3ดาว) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ

11 เมษายน 2561 /

11:49 น.

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม