ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง จ.ตราด

26 มิถุนายน 2560 /

02:16 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมงอบ จ.ตราด

26 มิถุนายน 2560 /

02:09 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด

26 มิถุนายน 2560 /

01:59 น.

เปิดตรวจ โครงการ การตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

09 มิถุนายน 2560 /

09:15 น.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม