ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

03 สิงหาคม 2560 /

14:07 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

03 สิงหาคม 2560 /

14:02 น.

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม