ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง จังหวัดพังงา

03 สิงหาคม 2560 /

14:02 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

03 สิงหาคม 2560 /

13:55 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

03 สิงหาคม 2560 /

13:12 น.

โครงการการตรวจสอบการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

03 สิงหาคม 2560 /

10:20 น.

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม