ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

มาตรฐานการควบคุมภายใน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม