ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางศุภมาส เหล็นเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

"กลไกของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารงาน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม