วันที่ 22 มี.ค. 64 ประชุมปิดตรวจควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการจัดวางระบบควบคุมภายในอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยพบว่า หน่วยรับตรวจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำระบบควบคุมภายในและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน่วยงานควรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ครอบคลุมกับภารกิจในทุก ๆ ด้าน ตามตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง งบประมาณ พ.ศ. 2563) และให้แต่ละกลุ่มงานจัดวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มงาน และส่งให้เลขานุการตามคำสั่งที่แต่งตั้งสรุปรวบรวมภารกิจที่มีความเสี่ยง ตามแบบ ปค.4 และ ปค. 5
2. หน่วยงานควรกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ถือปฏิบัติและมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันและเป็นไปในทางเดียวกัน
3. เห็นควรกำชับบุคลากรทุกระดับให้ความสำคัญและให้มีระบบการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย
4. เนื่องจากหน่วยรับตรวจจัดทำระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ในกิจกรรมอื่น ๆ /ภารกิจอื่น ๆ ให้หน่วยงานทบทวนพิจารณากิจกรรม/ภารกิจ ซึ่งอาจพบ ความเสี่ยงใหม่หรือพบความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วให้นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(Visited 1 times, 1 visits today)