การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์  และการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น 11 หน่วยรับตรวจ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565

     

(Visited 1 times, 1 visits today)