มอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 4

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวเปรมจันทร์  รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นางสาวขนิษฐา วาทิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)