ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

มาตรฐานการควบคุมภายใน

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือเวียน