โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

021416014

นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

021416318

นางสาววราพร หวังกลับ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

021416317

นายณัฐพจน์ บุญคง

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

021416319

นาวสาวสุธิดา พานิชกิจโกศลกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

021416313

นางสาวพิมพ์ชนก ฝั้นสืบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

021416314

นางสาวอุบลรัตน์ ชยุติมา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

021416316

(Visited 4 times, 1 visits today)