วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ อุดมการณ์

วิสัยทัศน์

กลไกของผู้บริหาร ในการเสริมสร้างให้หน่วยรับตรวจใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม โดยดำเนินการในเรื่อง

1.1 การตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
1.2 การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
1.3 การเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริต รั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน
และทรัพย์สินต่าง ๆ ของราชการ

2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการในเรื่อง

2.1 การเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
2.2 การประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

3. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของกรมฯ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่ให้การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของกรมฯ จึงไม่มีส่วนงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชน

อุดมการณ์

เป็นมิตร ไม่จ้องจับผิด

มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นสำคัญ

เน้นการป้องกัน ก่อนเกิดปัญหา

(Visited 3 times, 1 visits today)