ที่ นร(กวพ)1305/ว9520 ลว 7 พ.ย. 44 เรื่องการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มของส่วนราชการ

ที่ นร(กวพ)1305/ว9520 ลว 7 พ.ย. 44 เรื่องการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มของส่วนราชการ

21 April 2560 /

04:26 น. /

ดาวน์โหลด