ที่ มท 0216/ว3475 ลว 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

28 June 2560 /

16:10 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ กค 0408.4/ว414 ลว 19 ต.ค. 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชาสุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

15 May 2560 /

10:25 น. /

ดาวน์โหลด