ข้อพึงระวัง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & compliance Audit) การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ไตรมาสที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 ตุลาคม 2564 /

15:21 น. /

ดาวน์โหลด

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) ด้านการบริหาร (Management) การบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 เมษายน 2564 /

09:55 น. /

ดาวน์โหลด