ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) ด้านการบริหาร (Management) การบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 เมษายน 2564 /

09:55 น. /

ดาวน์โหลด