หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0411/6058ลว. 2 พ.ย. 61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (แจ้งกลุ่มเป้าหมายศูนย์ศึกษาฯ)

06 พฤศจิกายน 2561 /

11:50 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0411/ว2406 ลว. 2 พ.ย. 61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (แจ้งกลุ่มเป้าหมายจังหวัด)

06 พฤศจิกายน 2561 /

11:49 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0411/ว2405 ลว. 2 พ.ย. 61 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (แจ้งกลุ่มเป้าหมายส่วนกลาง)

06 พฤศจิกายน 2561 /

11:46 น. /

ดาวน์โหลด