ที่ มท0411/ว2497 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบตามแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อ แบบฟอร์ม และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคำชี้แจงเพิ่มเติม

07 ธันวาคม 2560 /

17:48 น. /

ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ ที่ มท0411/5546 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เรื่องการตรวจสอบตามแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หัวข้อ แบบฟอร์ม และสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคำชี้แจงเพิ่มเติม

07 ธันวาคม 2560 /

17:45 น. /

ดาวน์โหลด

มท0411/ว1506 ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแนวทางและดำเนินการในการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มิถุนายน 2560

02 สิงหาคม 2560 /

15:01 น. /

ดาวน์โหลด