ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว645 ลว. 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

24 มิถุนายน 2565 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด