วันที่ 9 มิ.ย. 63 ปิดตรวจการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปกิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม3001

17 มิถุนายน 2563 /

15:51 น.

เปิดตรวจโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D/1-3ดาว) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561

09 เมษายน 2561 /

12:02 น.