การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน 2.เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference และทีวี พช. ณ กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด

มีเนื้อหาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้

1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งานขุดโคก หนองนา พช. โดย นายสรศักดิ์ ภิญญภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน โดย นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

3) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย นางสาวบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง

4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดย นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

5) ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน โดย นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)