เปิดตรวจโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม Quadrant D/1-3ดาว) กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 มีนาคม 2561

09 เมษายน 2561 /

12:02 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี

23 พฤศจิกายน 2560 /

14:56 น.