โครงการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

11 เมษายน 2561 /

12:44 น.