ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เทียบตำแหน่ง ว 104

เทียบตำแหน่ง ว 105

พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรฏ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ 8 พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)