การให้คำปรึกษา

กลุ่มตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
และระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้ง เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือทุจริต รั่วไหล เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของราชการ

หน่วยรับตรวจ สามารถติดต่อสอบถาม หรือขอคำปรึกษา ในด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ ….

e-mail  :  auditcdd2560@gmail.com

โทรศัพท์  :  02 – 1438924    โทรสาร   02 – 1438924

แบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)