ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

แบบฟอร์ม

หนังสือเวียน

มาตรฐานการควบคุมภายใน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม