ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

มาตรฐานการควบคุมภายใน

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือเวียน

แบบฟอร์ม