ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

หนังสือราชการกรมการพัฒนาชุมชน

มาตรฐานการควบคุมภายใน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม